Organisatie

Entree Awards wordt georganiseerd door ManagementMedia B.V., hierna te noemen ‘de organisator’. Het correspondentieadres is:

ManagementMedia B.V.
Emmastraat 61
1213 AK Hilversum
035-6256170
info@managementmedia.nl
KvK: 3203975

Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij de het evenement bezoeken. Tijdens het registratieproces zal uw akkoord worden vastgelegd.

 1. Algemeen

De bezoeker betreedt het evenement op eigen risico. Deelname aan activiteiten op het evenement is geheel voor eigen risico. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen van het evenement. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

 1. Tickets

Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. Een ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot Entree Awards, hierna te noemen “evenement” welke gehouden wordt op 25 november 2019. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het ticket.

 1. Toegang

Het is alleen mogelijk het evenement te betreden met een geldig toegangsbewijs op eigen naam. Toegangsbewijzen besteld op naam door derden zijn niet geldig. Bij twijfel kan u gevraagd worden zich te legitimeren. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van het evenementen verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het evenement. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren.

 1. Fotograferen en filmen

Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de organisator vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. De organisator behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

 1. Roken

Er mag binnen de evenementlocatie niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken.

 1. Schade

De locatie wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij een medewerker te melden, voordat de bezoeker het evenement verlaat.

 1. Aansprakelijkheid

Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan het evenement, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij een medewerker kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. De organisator is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op het evenement, tenzij de organisator te dezer zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van de organisator zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 1. Restitutie bij afwezigheid

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden gerestitueerd, maar kan wel worden doorgegeven aan een collega. Informeert u in dit geval de organisatie.

 1. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van het evenement

De organisator behoudt zich het recht voor het evenement in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiven van het evenement blijven de tickets geldig. Indien u (in het geval van een verplaatsing) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode het evenement te bezoeken, of indien het evenement wordt afgelast, dan zal de organisator ervoor zorgen dat u uw toegangsgeld zo spoedig mogelijk terug ontvangt op uw bankrekening, afhankelijk van uw betaalwijze. Indien het event definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de tickets teruggestort op uw bankrekening, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd. Indien u gebruik heeft gemaakt van een kortingsactie en/of kortingscode voor gratis toegang, bent u niet gerechtigd op enige wijze van restitutie naar aanleiding van verplaatsing of annulering van het evenement.

 1. Aanmelden nieuwsbrief

Door u aan te melden voor dit evenement gaat u akkoord met inschrijving op de nieuwsbrieven van de Organisatie.

 1. Wijzigingen

De organisator is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

 1. Kortingscodes

Indien u gebruik maakt van een kortingscode die u ontvangen heeft van één van de deelnemende partijen/sponsoren/exposanten aan het evenement, gaat u er expliciet mee akkoord dat uw gegevens met deze partij gedeeld kunnen worden.

Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van ManagementMedia B.V. integraal van toepassing.